Сайтът е изграден в рамките на проект BG14MFOP001-6.003-0004 - "Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)", финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-34/ 25.03.2019 г.

За проекта

Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки

Изследването по проекта цели да събере информация относно количествата и запасите на доминиращите видове пясъчни миди, както и относно разпространението на хабитатите, в които пясъчните миди са доминиращи видове. Актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на белите миди и характеристика на някои хабитати, в които те са доминиращи видове. Подбор на приоритетни зони със струпвания с бели миди. Изработване на предложения за мерки за управление и устойчива експлоатация на запасите от бели миди

За нас

Институтът по рибни ресурси (ИРР) – Варна, към Селскостопанска Академия (ССА), е създаден през 1932 г., като Морска биологична станция с Аквариум, а през годините преминава през различна ведомствена принадлежност, а понастоящем е част от Селскостопанска Академия - София.
Предметът на дейност на ИРР - Варна е научно и приложно обслужване, определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката и структурата на хранителната база на промишлените видове морски риби.
Виж още

Новини

Последни статии