Изследвана акватория

През 2020 г., в изследването са включени 40 драги в зоните пред северните и централни брегове (Фиг. 1). През 2021 г., изседваната зона е по-обширна и включва целия бълграски бряг от Крапец до Силистар, като са осъществени 76 драгирания (Фиг. 2).

Фиг.1.

Разположение на станциите за пробонабиране през 2020 г.


Фиг.2.

Разположение на станциите за пробонабиране през 2021 г.


За целия период 2020-2021 г. са извършени общо 116 драгирания, като в изследването е обхваната цялата крайбрежна зона, с дълбочинен диапазон от 1.5 - 20/25 м.