Екип

Основната дейност на Института по рибни ресурси (ИРР) – Варна се осъществя от научния отдел по „Хидробиология и Ихтиология“. Дейността на отдела е фокусирана в две основни направления:
  • Направление „Хидробиология“, по което работят специалисти по:
    • Морски зообентос;
    • Морски зоопланктон;
    • Морски фитопланктон.
  • Направление „Ихтиология“.