Политика на сайта

Настоящата интернет страница се администрира от Институт по рибни ресурси-Варна. ИРР прилага единна политика по отношение на всички интернет страници, които притежава и администрира, като с нея можете да се запознаете на следните адрес: