Проектът

Проект № BG14MFOP001-6.003-0004-C02 „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLАM)“ е финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Aдминистративен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-34/ 25.03.2019 г.
 

Кратко описание на проекта

  • Актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на белите миди и характеристика на някои хабитати, в които те са доминиращи видове; Горноинфралиторални средни и дребни пясъци, доминирани от Donax trunculus; Инфралиторални дребни и средни пясъци, доминирани от Chamelea gallina, Lentidium mediterraneum, Tellina tenuis; Плитки и шелфови сублиторални пясъци с Chamelea gallina.
  • Подбор на приоритетни зони със струпвания с бели миди чрез анализ на предходни данни на ИРР - Варна и събрана нова информация.
  • Извеждане на индикатори относно някои от дескрипторите към Рамковата Директива за Морска Стратегия (оценка на общ и промишлен запас на бели миди и съпътстващи видове, екологични индикатори), така че да се попълнят пропуски в дескриптори Д 1 и Д 3 от РДМС (Д 1. „Биологичното разнообразие се поддържа. Качеството и появяванията на местообитанията, както и разпределението и изобилието на видовете съответстват на преобладаващите географски и климатични условия“ и Д 3. „Популациите на всички риби и ракообразни, които са обект на промишлен риболов, са в безопасните биологични граници“).
  • Научни изследвания в морска защитена територия - Калиакра „Натура 2000“, където хабитатите са представени, за изясняване динамиката на видовете и предложения за мерки към план за управление на територията.
  • Изработване на предложения за мерки за управление и устойчива експлоатация на запасите от бели миди - временни забрани за риболов, предложения за забранени зони; забрани за риболов по време на размножителния период, които са в съответствие с националния план от мерки за постигане на добро състояние на водите във връзка с прилагане на РДМС, както и с Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством прилагане на технически мерки с цел опазване на популациите.

Цели на проекта

  • Определяне на приоритетните зони със струпвания на бели миди пред българския бряг чрез актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на белите миди (Chamelea gallina, р. Donax, Anadara iaequivalvis) и съпоставка с предходни изследвания.
  • Обогатяване и допълване на информацията относно дескриптори Д 1. („Запазване на биологичното разнообразие“) и Д 3. („Устойчиви запаси на видовете, обект на промишлен риболов“) към Рамковата Директива за Морска Стратегия (РДМС, 2008/56/ЕО) в изследваните хабитати - инфра- и сублитoрални биоценози, с доминиращи видове бели миди.
  • Предложения за въвеждане на регулаторни мерки - намаляване на риболовното усилие, мерки във връзка с морското пространствено планиране и морските защитени зони и проучвания върху добри практики за съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в други региони на Световния океан.

Обща стойност на проекта: 614 375.86 лв., от които 75% европейски финансиране и 25% национално финансиране.
Дата на стартиране на проекта: 25.03.2019 г.
Дата на приключване на проекта: 25.03.2022 г.